algemene voorwaarden

Version 1.0.1 – Updated 07 december, 2019

Artikel 1  ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Liv like a Wolf en de consument.

2. Liv like a Wolf heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke consument akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

4. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, deze algemene voorwaarden en het gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing.

5. Liv like a Wolf  behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen door te voeren in een willekeurig deel van de website. Vanuit het beleid ten behoeve van het updaten en verbeteren van de website, kan Liv like a Wolf deze voorwaarden wijzigen. Wijzigingen in de voorwaarden worden terstond op de website vermeld.

Artikel 2 TOTSTANDKOMEN VAN DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Liv like a Wolf langs elektronische weg heeft aanvaard.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Liv like a Wolf onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Het staat Liv like a Wolf vrij om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Deze keuze ligt geheel bij Liv like a Wolf en zij hoeft deze niet te motiveren. Indien Liv like a Wolf een bestelling of aanvraag weigert, deelt zij dit onmiddellijk mee aan de consument.

4. Alleen personen van 18 jaar en ouder met een vast woonadres kunnen een order plaatsen in de webshop van Liv like a Wolf.

Artikel 3 HERROEPINGSRECHT

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Live like a Wolf mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Als Liv like a Wolf de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Liv like a Wolf mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

3. Na afloop van deze termijn tot herroepen is de koop een feit.

Artikel 4 VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Liv like a Wolf hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 5 UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN VAN HERROEPEN

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Live like a Wolf.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Liv like a Wolf. Dit hoeft niet als Liv like a Wolf heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. Artikelen die na de genoemde periode van veertien worden teruggestuurd naar Liv like a Wolf worden niet vergoed.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, voorzien van alle labels, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Liv like a Wolf verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Liv like a Wolf niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Liv like a Wolf aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Artikel 6 VERPLICHTINGEN VAN LIV LIKE A WOLF BIJ HERROEPPING

1. Liv like a Wolf vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Liv like a Wolf in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Liv like a Wolf aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen, ongeacht de reden van het retourneren.

2. Liv like a Wolf gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Liv like a Wolf de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 7 UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

Liv like a Wolf kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Liv like a Wolf dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Artikel 8 PRIJZEN EN AANBIEDINGEN

1. De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. De verzendkosten van € 4,50 (Nederland)/€ 13,50 (België) worden bij het plaatsen van een bestelling automatisch aan het totaalbedrag toegevoegd.

2. Liv like a Wolf is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Aanbiedingen zijn slechts geldig gedurende de daarvoor aangegeven looptijd en zolang de voorraad strekt.

Artikel 9 BETALING

1. Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

2. Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. De consument kan hier kiezen uit de volgende betaalmethoden, zowel on-  als offline . Voor online betalingen worden geen kosten berekend.

 • iDeal: De consument kan via iDeal online de betaling regelen. Liv like a Wolf en de consument ontvangen gelijk een melding van succesvolle betaling en Liv like a Wolf zal binnen 1 werkdag de bestelling afhandelen.
 • Via Credit card. De creditcard wordt pas achteraf belast.

3. Wanneer de betaling niet binnen 3 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.

Artikel 10 VERZENDKOSTEN

1. De verzendkosten bedragen bij een bestelling € 4,50 (Nederland) / € 13,50 (België).

2. Bij  retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor rekening van de consument.

3. Bij een ruiling zijn de verzendkosten van € 4,50 voor rekening van Liv like a Wolf.

Artikel 11  LEVERING

1. Liv like a Wolf besteedt het afleveren van de bestellingen uit aan TNT Post. Bestellingen worden via PakketPost van TNT post verzonden en zijn traceerbaar via de Track & Trace service van TNT post. Enkele bestellingen worden met enveloppe post door TNT afgeleverd.

2. Liv like a Wolf streeft ernaar om bestellingen binnen 24 uur na ontvangst van de betaling te versturen.

3. Liv like a Wolf zal al het mogelijke doen om betaalde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgeleverd, zal de consument daarvan bericht ontvangen. De consument heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of mondeling te annuleren.

4. Liv like a Wolf heeft een wettelijke leveringstermijn van 30 dagen. Wanneer de consument de bestelling binnen deze termijn niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.

45. Liv like a Wolf is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de consument mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de consument foutief opgegeven woon- of afleveradres. De consument is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en controle van de bij een bestelling ingevoerde gegevens, waaronder adres- en betalingsgegevens. Wanneer dergelijke gegevens onjuist zijn ingevoerd, kan dit in beginsel niet leiden tot het terugstorten van betaling of het kosteloos opnieuw opsturen van bestelde artikelen.

Artikel 12 ANNNULEREN

1. Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit gebeurt binnen 24 uur nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verzonden. De annulering wordt doorgegeven per mail via het contactformulier op www.jippheldoorn.com .

2. Betaalde bestellingen die binnen 24 uur worden geannuleerd en die nog niet zijn verzonden zullen binnen 14 dagen door Liv like a Wolf aan de consument worden terugbetaald.

3. Betaalde bestellingen die worden geannuleerd binnen 24 uur en die reeds zijn verzonden kunnen alleen nog worden aangemeld als retouren .

Artikel 13 RUILEN

Artikelen kunnen altijd worden geruild, ook die in de opruiming of actie zijn gekocht.  Artikelen die in de uitverkoop/actie zijn gekocht met 50% korting of meer kunnen niet meer worden geruild/geretourneerd.

Artikel 14 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De artikelen blijven eigendom van Liv like a Wolf tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan.

2. De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 15 VOORRAAD

Alle kleding is uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel gelijktijdig door een andere consument is gekocht en om die reden niet meer op voorraad is. De consument wordt hiervan door Liv like a Wolf z.s.m. op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de consument het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

Artikel 16 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Liv like a Wolf doet er alles aan dat de geleverde artikelen voldoen aan de eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
 1. Liv like a Wolf kan niet garanderen dat de kleuren van artikelen precies hetzelfde zijn als de kleuren die op het computerscherm van de consument te zien zijn. Dit kan worden veroorzaakt door de beeldscherminstellingen op de computer van de consument.
 1. De garantie van de geleverde artikelen geldt gedurende een periode van 1 maand na levering. Voor ritsen van jassen en schoenen geldt een garantie van 3 maanden. De garantie gaat in op de dag van aflevering.
 1. Indien de geleverde artikelen niet voldoen aan deze eisen en normen en gebreken vertonen, zal de consument binnen redelijke termijn na ontvangst Liv like a Wolf daarvan op de hoogte stellen. Liv like a Wolf zal in overleg met de consument zorgdragen voor vervanging of herstel. Indien de door Liv like a Wolf te beoordelen gebreken gegrond zijn komen de verzendkosten van het artikel voor rekening van Liv like a Wolf. Mocht er geen vervangend artikel naar wens voorradig zijn dan wordt er  te allen tijde een tegoedbon verstrekt aan de consument.
 1. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer de consument zonder schriftelijke toestemming van Liv like a Wolf wijzigingen heeft aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het artikel of deze heeft aangewend voor doeleinden waarvoor het artikel niet bestemd is.
 1. De kleding dient gewassen te worden volgens de kledingvoorschriften in het artikel. Indien de consument heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode dan zal te allen tijde de klacht ongegrond worden verklaard en de garantie komen te vervallen.

Artikel 17 OVERMACHT

 1. In geval van overmacht is Liv like a Wolf niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 1. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 1. Indien Liv like a Wolf niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst uit te voeren vanwege een oorzaak die buiten zijn redelijke controle valt, zal Liv like a Wolf de consument hierover (zo snel als dit na ontdekking praktisch mogelijk is) schriftelijk informeren.

Artikel 18 KLACHTEN

 1. Vragen, opmerkingen en klachten met betrekking tot een bestelling moeten schriftelijk naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: info@livlikeawolf.nl.
 1. In het e-mailbericht dienen te worden vermeld: de naam van de consument, het e-mailadres dat overeenstemt met dat in de administratie van Liv like a Wolf en het artikelnummer.
 1. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de consument op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

Artikel 19 PRIVACY STATEMENT

Liv like a Wolf respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt  verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Liv like a Wolf houdt zich te allen tijde aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens waarbij verwezen wordt naar de Privacyverklaring op de website.

Artikel 20 INTELLECTUELE EIGENDOM

1. De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, tekens, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Liv like a Wolf. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten.

2. De consument verplicht zich geen inbreuk makend  gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.

Artikel 21 BEDRIJFSINFORMATIE

Liv like a Wolf is gevestigd aan Postbus 76 3645ZK te Vinkeveen en geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 64786366

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping