Privacy policy

Version 1.0.1 – Updated 07 December, 2019

Liv like a Wolf, gevestigd  Postbus 76, 3645 ZK te Vinkeveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64786366 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: info@jippheldoorn.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Liv like a Wolf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Liv like a Wolf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van uw bestelling en informatie

– U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Liv like a Wolf verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Liv like a Wolf bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om de in hierboven in deze privacyverklaring omschreven doeleinden te kunnen realiseren. Dit betekent dat Liv like a Wolf uw persoonsgegevens minimaal bewaart voor de duur dat u gebruik maakt van onze diensten. Op grond van fiscale wetgeving is Liv like a Wolf echter verplicht om persoonsgegevens die worden vermeld in documenten die behoren tot de bedrijfsadministratie (zoals facturen en huurovereenkomsten) gedurende 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Liv like a Wolf verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Liv like a Wolf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@jippheldoorn.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Liv like a Wolf zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Liv like a Wolf wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Liv like a Wolf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@jippheldoorn.com.